inkubator_logo_1Projekt "Inkubator Innowacyjności" to pilotażowa inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której głównym celem było stworzenie sieci 12 inkubatorów innowacyjności w Polsce. W ramach projektu naukowcy ZUT otrzymali pakiet wsparcia, który prowadził do transferu wyników prac badawczo-rozwojowych do gospodarki. W drodze konkursu przeprowadzonego w ZUT wyłonionych zostało 10 naukowców (pracowników naukowych, doktorantów i zespołów badawczych), którzy otrzymali kompleksowy program wsparcia, w tym wsparcie finansowe na dokończenie prac przedwdrożeniowych. W ramach projektu zawarto 3 umowy transferu technologii do przedsiębiorstw.

Okres realizacji: 01.02.2014 r.  30.09.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 1 278 000,00 PLN 


PIdentyfikacja projektu POKL color_1rojekt stażowy pn.  „Czas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem" był realizowany w okresie od 1 czerwca 2012 do 31 maja 2014 w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Celem projektu było pobudzenie oraz rozwój współpracy pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorstw poprzez zorganizowanie 84 pobytów stażowych w okresie 24 miesięcy. 

Okres realizacji: 01.06.2012 r.  31.05.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 1 582 583,50 PLN 


 

Identyfikacja_projektu_POKL_colorProjekt pn. „Perspektywa dobrej pracy” miał na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia w leśnictwie wśród 24 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15-24 lata na terenie województwa zachodniopomorskiego. 


Szczegółowe informacje >>>

Okres realizacji: 01.11.2012 r.  31.10.2013 r. 

Całkowita wartość projektu: 461 244,49 PLN  

 


PO_ryby

Projekt pn. „Kształtowanie zdrowego modelu żywieniowego poprzez spożycie ryb i ich przetworów wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie” skierowany był do uczniów klas II i III w Liceach Ogólnokształcących i Liceach Profilowanych zlokalizowanych w naszym mieście. Głównym celem projektu było poszerzanie wiedzy na temat korzystnego wpływu spożycia ryb na zdrowie młodych ludzi. W ramach projektu uczestnicy brali udział zarówno w prezentacji jak i panelu dyskusyjnym na temat zdrowego oddziaływania produktów rybnych na organizm człowieka, ze szczególnym naciskiem na organizm będący w fazie rozwoju. W celu trwalszego przekazania wiedzy uczniowie otrzymali materiały promocyjne w postaci broszurek informacyjnych. 

Szczegółowe informacje >>> 

Okres realizacji: 01.11.2012 r.  31.10.2013 r. 

Całkowita wartość projektu: 469 635,03 PLN  

 program_region_long_kolor_na_www
Projekt pn.  „Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych”. Celem projektu jest przebudowa i rozbudowa  istniejącego budynku przemysłowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT). W zmodernizowanym obiekcie RCIiTT zostaną ulokowane instytucje zajmujące się przede wszystkim budowaniem współpracy pomiędzy sferą nauki i przemysłu, a co za tym idzie transferem i komercjalizacją technologii, ochroną własności intelektualnej oraz  promocją przedsiębiorczości.

więcej o projekcie

Całkowita wartość  projektu: 14.516.130,90 PLN

Okres realizacji: 10.12.2010r.  -  28.11.2013r.  logo_wiedza_dla_postepuProjekt pn. „Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” realizowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator Innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Celem projektu jest zmniejszenie barier pomiędzy sferą nauki i gopodarką poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat uregulowań prawnych dotyczących praw własności intelektualnych, połączenia bazy technologicznej RCIiTT z bazą patentów ZUT oraz ich rozszerzenia o nowe dane pozyskane w wyniku realizowanego projektu.

Grupa docelowa to kadra naukowa oraz studenci Zachodniopomorski Uniwersystet Technologiczny którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą poprzez tworzenie spółek typu spin-off.

Okres realizacji: 01.06.2010r – 31.10.2011r.

Całkowita wartość projektu: 188.000,00 PLN


EFS_z_podpisemProjekt stażowy pn. „CZAS NA STAŻ! WSPÓŁPRACA NAUKI I BIZNESU” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Cel projektu: pobudzenie oraz rozwój współpracy pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorstw poprzez zorganizowanie 40-tu pobytów stażowych w okresie 17 miesięcy.

Projekt skierowany był do:

  • pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zatrudniony tytułem umowy o pracę lub aktu mianowania z minimum stopniem magistra (również doktoranci, ale zatrudnieni w ZUT),
  • pracowników przedsiębiorstw (woj. zachodniopomorskie) zatrudnieni tytułem umowy o pracę z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w danej firmie,

Okres realizacji: 1 stycznia 2011 - 31 maja 2012
Całkowita wartość projektu: 578.100 złIdentyfikacja projektu POKL color_1Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy.

Powyższe działanie jest kontynuacją projektu pilotażowego pn. "Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji" realizowanego w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt był realizowany w terminie od X 2005 do V 2008 r. przez konsorcjum uczelni wyższych oraz instytucji okołobiznesowych województwa zachodniopomorskiego.

Realizacja projektu "Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" polegała na utworzeniu oraz rozwijaniu sieci współpracy na poziomie regionalnym, pomiędzy dostawcami innowacji i technologii – uczelniami wyższymi, a ich odbiorcami- przedsiębiorstwami, w celu podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu zachodniopomorskiego. Kluczowy element projektu stanowi powstanie Regionalnego Centrum Klasteringu przy Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, a wramach niego czterech Branżowych Centrów Kompetencji: Chemia, Informatyka, Spożywczy, Budowlany,  Drewno. 

Więcej o projekcie:Tutaj


EFS_z_podpisemProjekt pn. "Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej. INNOSTART" realizowany jest w ramach działania 8.2.1, konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.
Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej promocji i wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie Zachodniopomorskim poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia dwóch jednostek: Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechnika Szczecińska (RCIiTT) oraz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP).
Projekt stanowi jeden z etapów podejmowanych systematycznie starań obu jednostek na rzecz stworzenia warunków do dynamicznego rozwoju bardzo innowacyjnych przedsięwzięć w regionie zachodniopomorskim. Działania w projekcie skierowane są na identyfikację innowacyjnych pomysłów, a następnie wsparcie ich twórców poprzez doradztwo, szkolenia oraz pozyskanie funduszy na rozwój nowoutworzonych firm.

Grupy docelowe:

  1. Pracownicy naukowi pragnący skomercjalizować wyniki badań w formie spółek spin-off.
  2. Doktoranci, studenci oraz absolwenci uczelni planujący rozpocząć własną działalność gospodarczą.
  3. Uczelnie wyższe województwa zachodniopomorskiego.


 Okres realizacji: 01.10.2008 - 31.12.2010


Całkowita wartość projektu:
1 021 374,81 PLN


  logo_wiedza_dla_postepuProjekt pn. „Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” realizowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator Innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Podstawowym celem projektu jest usprawnienie systemu komunikacji pomiędzy uczelnią a przemyłem. poprzez stworzenie odpowiednej oferty opracowanych na uczelni  technologii dla biznesu.Wykorzystując oferty technologiczne naukowców Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ma zamiar pobudzać akademicką inicjatywę i zachęcać do stałych i rozwijających się relacji pomiędzy światem biznesu a nauki.

Grupa docelowa to kadra naukowa oraz studenci Zachodniopomorski Uniwersystet Technologiczny którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą poprzez tworzenie spółek typu spin-off.

Okres realizacji: 01.06.2009r – 30.06.2010r.

Całkowita wartość projektu: 100.556,00 PLN


interreg

Projekt pn. „Adaptacja obiektu i utworzenie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii – etap I projektu” zrealizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Polski (Województwa Zachodniopomorskiego). Projekt  polegał na wykonaniu etapu I adaptowanego budynku przez Politechnikę Szczecińska przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie.  Projekt stanowił podstawę do rozpoczęcia prac budowlano- modernizacyjnych, który umożliwi partnerom dostosowanie planowanej inwestycji do potrzeb Euroregionu w zakresie oferty instytucji wspierających rozwój innowacyjności. Partnerem ze strony polskiej była Politechnika Szczecińska, ze strony niemieckiej Institut Für Energie und Umwelt e.V Stralsund.

Celem głównym projektu było stworzenie podstaw infrastrukturalnych do wspierania działalności badawczej innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw jak i włączenie technologii innowacyjnych do rozwoju regionalnego, wspieranie działań na rzecz kojarzenia placówek szkolnictwa wyższego oraz gospodarki, a także wspieranie zakładania nowych przedsiębiorstw na bazie idei z placówek badawczych.

Przedmiotem zaś wykorzystania środków pomocowych w przyszłości będą działania m.in. polegające na stworzeniu transgranicznej sieci komunikacyjno-technologicznej placówek szkół wyższych i badawczych oraz ich partnerów kooperacyjnych, mające na celu poprawę dostępnych technologii informatycznych i komunikacyjnych dla placówek badawczych oraz wymianę pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów. 

Ostateczną grupą docelową będzie środowisko gospodarcze w szczególności MŚP, jak i studenci Euroregionu.

Okres realizacji: 02.01.2007 – 31.12.2007

Całkowita wartość projektu: 416.796,96 PLN


IRC_logo_colour_RGB

Projekt pn. „Działalność Ośrodków Przekazu Innowacji IRC West Poland w Polsce zachodniej” był realizowany w latach 2004-2006 na Politechnice Szczecińskiej,która była członkiem konsorcjum Polska Zachodnia, wraz z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, która była Koordynatorem projektu.

Celem głównym projektu było wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w procesie międzynarodowego transferu technologii. W ramach jego działalności, konsultanci IRC pomagali regionalnym przedsiębiorcom sprzedać bądź kupić innowacyjną technologię z krajów Unii Europejskiej, wynająć eksperta do stworzenia dokumentacji technicznej, pomagali w negocjacjach dwustronnych oraz reprezentowali przedsiębiorców na międzynarodowych spotkaniach kooperacyjnych, które odbywają się przy największych targach świata.

Politechnika Szczecińska była jedyną instytucją w regionie, która udostępniała przedsiębiorcom zasoby największej na świecie sieci transferu technologii, obejmującej swoim zasięgiem ponad 30 krajów, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej. Przez 4 lata trwania projektu, udało doprowadzić się do 8 międzynarodowych transferów technologii, w takich dziedzinach jak informatyka, konstrukcje stalowe czy energia odnawialna.

Działalność Ośrodków IRC kontynuuje projekt Enterprise Europe Network, którego realizacja przewidziana jest na lata 2008-2013.

Grupą docelową projektu były małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego oraz naukowcy, wynalazcy i instytucje badawczo-rozwojowe.

Okres realizacji: 01.04.2004 – 31.03.2008

Całkowita wartość projektu: 101.595 EUR


Projekt pn. „Stypendia na prace doktorskie na Politechnice Szczecińskiej kreujące innowacyjność regionu” realizowany w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy, ZPORR.

Celem projektu jest pomoc doktorantom Politechniki Szczecińskiej w zdobyciu środków niezbędnych do przygotowania prac doktorskich ukierunkowanych na zastosowanie w przemyśle. Umożliwi to lepszą korelację badań prowadzonych przez młodych naukowców z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami przemysłu regionalnego.

Realizacja projektu wspiera rozwój trwałej współpracy PS z regionalnymi przedsiębiorstwami przy wykorzystaniu projektów celowych i  innych środków dostępnych na zakup wyników prac B+R i projekty celowe tworząc efekt synergii.

Grupa docelowa: doktoranci Politechniki Szczecińskiej kontynuujący naukę na studiach doktoranckich, wybrani w drodze konkursu.

Okres realizacji: 01.09.2005-31.05.2008r.

Całkowita wartość projektu: 348.875,00 PLN


logos RSI kolor_1Projekt pn. „Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji” realizowany w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy, ZPORR. Realizacja projektu polega na utworzeniu oraz rozwijaniu sieci współpracy na poziomie regionalnym, pomiędzy dostawcami innowacji i technologii – uczelniami wyższymi, a ich odbiorcami- przedsiębiorstwami, w celu podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu. Kluczowymi elementami sieci Regionalnego Systemu Innowacji (RSI) są: Lokalne Ośrodki Transferu Technologii i Innowacji (LOTTI) oraz klastry przemysłowe. Zadaniem ośrodków LOTTI utworzonych na uczelniach wyższych i w instytucjach okołobiznesowych biorących udział w projekcie jest identyfikowanie potrzeb technologicznych MSP, gromadzenie powyższych informacji oraz przekazywanie ich do jednostek badawczych i naukowców. W ramach realizacji projektu prowadzone są działania na rzecz utworzenia i rozwoju w regionie klastrów przemysłowych. Przeprowadzone zostały badania i analizy potencjału rozwoju wybranych branż (sektor przetwórstwa rybnego, chemiczny oraz drzewno-meblarski) oraz konferencje i spotkania konsultacyjne z udziałem ekspertów w zakresie transferu technologii oraz klastrów przemysłowych. Jednym z priorytetowych zadań stojącym przed klastrami regionalnymi będzie włączenie ich w działalność polskich i europejskich platform technologicznych.

Elementem wspierającym i uzupełniającym funkcjonowanie Regionalnego Systemu Innowacji jest baza internetowa, w której przedsiębiorcy znajdują informacje o innowacjach i technologiach oferowanych przez uczelnie w regionie, dane specjalistów i ekspertów z sektora badawczo-rozwojowego, informacje o możliwościach finansowania innowacji, wydarzeniach oraz partnerach sieci Regionalnego Systemu Innowacji, a także historie przedsiębiorców, którzy skorzystali z oferty RSI.

Projekt RSI promuje innowacyjność w województwie zachodniopomorskim poprzez szkolenia i spotkania informacyjne skierowane do przedsiębiorców, naukowców oraz studentów, a także prowadzenie kampanii medialnej, której celem jest szerzenie kultury innowacji.

Grupa docelowa to małe i średnie przedsiębiorstwa

Okres realizacji: 01.10.2005-30.06.2008r.

Całkowita wartość projektu: 1.592.637,00 PLN


logo_wiedza_dla_postepuProjekt pn. „Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej – tworzenie i wdrażanie uczelnianych systemów komercjalizacji technologii, przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania własnością intelektualną na uczelniach, tworzenie i obsługa baz danych, działalność informacyjno-promocyjna” realizowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator Innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

Podstawowym celem projektu jest opracowanie zasad systemu komercjalizacji technologii tworzonych na uczelni oraz powstawania spółek spin-off. Wypracowane zasady będą rozwiązaniami w pełni zadowalającymi nie tylko z punktu widzenia interesu uczelni, ale również z punktu widzenia kadry naukowej oraz studentów, ponieważ środowiska te zostaną zaangażowane w proces prac nad tymi zasadami.

Grupa docelowa to kadra naukowa oraz studenci Politechniki Szczecińskiej, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą poprzez tworzenie spółek typu spin-off.

Okres realizacji: 03.12.2007r – 31.10.2008r.

Całkowita wartość projektu: 128.300,00 PLN


logo_RPKProjekt z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansujący RPK.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (RPK) przy RCIiTT jest ogniwem pośredniczącym pomiędzy Komisją Europejską, przyznającą fundusze na dofinansowanie badań, a odbiorcami wsparcia – zachodniopomorskimi jednostkami badawczymi i przemysłem, reprezentowanym w znacznej mierze przez sektor MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Głównym zadaniem RPK jest promocja największego europejskiego programu finansującego badania i rozwój – 7 Programu Ramowego oraz wsparcie udziału podmiotów naszego regionu w projektach finansowanych z tegoż programu.  W obszarze zadań RPK leży również wsparcie zespołów badawczych regionu w aplikowaniu do innych europejskich programów finansujących badania i rozwój technologiczny – Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji, programy ERA-NET i inne.  W ramach Punktu funkcjonuje również konsultant ds. wsparcia mobilności naukowców, pomagający badaczom w poszukiwaniu możliwości rozwoju kariery poprzez zagraniczne staże i stypendia.

Działający przy RCIiTT Regionalny Punkt Kontaktowy jest jednym z dziesięciu tego typu jednostek, tworzących od 1999 roku ogólnopolską sieć doradczą, kierowaną przez zlokalizowany przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN Krajowy Punkt Kontaktowy. RPK koordynuję pracę Punktów Lokalnych, funkcjonujacych przy innych uczelniach regionu. Podobne sieci doradcze działają we wszystkich 27 krajach Zjednoczonej Europy oraz 42 krajach poza UE.

Okres realizacji: 01.01.2007 - 31.12.2013

Całkowita wartość projektu:
średnio 230 000 PLN rocznie


Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany:

  • Rozwojem firmy
  • Nowymi technologiami
  • Dofinansowaniem UE
  • Stypendiami i stażami zagranicznymi

Zapisz się