Nowy konkurs na nabór lokatorów do AIP! Termin zgłoszeń do 31 sierpnia 2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR 3/AIP/IP/2016

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT z dniem 10 sierpnia 2016 ogłasza konkurs nr 3/AIP/IP/2016 na nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usług preinkubacji i inkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT.

start_up_miniObie usługi wiążą się z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń, tj. sali typu 'open space' w przypadku preinkubacji oraz biur dla firm w przypadku inkubacji. Dodatkowo, w obu wariantach, nieodpłatnie skorzystać można będzie z wyposażenia pomieszczeń (meble, laptopy, drukarki). W ramach pakietu usług lokatorzy AIP otrzymają m.in. możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych w RCIiTT oraz profesjonalnego doradztwa w zakresie założenia oraz rozwoju własnej firmy.

W konkursie zostanie wyłonionych łącznie 10 wnioskodawców, którzy zostaną zakwalifikowani do otrzymania wsparcia w zakresie preinkubacji i inkubacji. O zakwalifikowaniu się zadecyduje komisja rekrutacyjna.

Aby ubiegać się o przyznanie pakietu usług z zakresu inkubacji i preinkubacji, w tym nieodpłatnego udostępnienia biur, należy złożyć osobiście w siedzibie RCIiTT lub drogą elektroniczną Formularz zgłoszeniowy.

W przypadku preinkubacji ocena odbywać się będzie jednoetapowo. W wyniku pozytywnej oceny komisji rekrutacyjnej dochodzi do podpisania Umowy o preinkubację.

W przypadku inkubacji nabór odbywa się dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy złożyć Formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentem poświadczającym figurowanie firmy w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców (np. wyciągiem z CEIDG, KRS, REGON, kopią umowy spółki cywilnej). Następnie, w wyniku oceny pozytywnej, kandydaci zostaną poproszeni o przygotowanie prezentacji na temat prowadzonej działalności gospodarczej. W wyniku pozytywnej oceny komisji dochodzi do podpisania Umowy o inkubację. Dla przedsiębiorców udzielone wsparcie w postaci inkubacji stanowi pomoc de minimis. Przed podpisaniem umowy wymagane będzie złożenie Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnego z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407 2013, którego wzór dostępny jest w zkładce Do pobrania. Formularz ten nie jest wymagany na etapie wnioskowania o udzielenie wsparcia.

W procedurze naboru ocenie podlegać będą następujące elementy: rodzaj planowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej, klienci, konkurencja, plan rozwoju, planowane źródła finansowania oraz aspekty innowacyjności i opis ewentualnych nowych technologii planowanych do wykorzystania lub wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do 31 sierpnia 2016 roku do głównej siedziby Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT, ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin, I piętro, pokój 109, lub przesłać drogą elektroniczną na adres rslusarczyk@zut.edu.pl.

Ocena wszystkich Formularzy zgłoszeniowych oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (jedynie do usługi inkubacji) będą prowadzone w dniach 1-15 września 2016, po czym nastąpi ogłoszenie wyników. Umowy obowiązywać będą od 1 października 2016.

Szczegółowy harmonogram naboru:

Termin

Działanie

10.08.2016 - 31.08.2016 (godz. 15:00)

Nabór Formularzy zgłoszeniowych

1.09.2016 - 15.09.2016

Ocena dostarczonych Formularzy zgłoszeniowych do usługi preinkubacji i inkubacji, przygotowanie prezentacji* przez kandydatów do inkubacji oraz rozmowy kwalifikacyjne

16.09.2016

Ogłoszenie wyników w postaci listy rankingowej na stronie RCiTT

22.09.2016 (godz. 10:00)

Spotkanie informacyjne dla laureatów konkursu w siedzibie RCiTT

23-30.09.2016

Podpisanie umów o preinkubację oraz inkubację

*Nie jest wymagane przygotowanie prezentacji multimedialnej. Dopuszczalna jest dowolna forma zaprezentowania swojej firmy, taka jak krótkie wystąpienie, prezentacja produktu lub usługi, ale też tradycyjne przygotowanie prezentacji w programie Power Point lub innym. Czas przewidziany do dyspozycji kandydata to 15 minut. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będą następujące elementy: motywacja przedsiębiorcy, spójność pomysłu/planów, finanse/perspektywa przetrwania na rynku, wiedza z zakresu przedsiębiorczości, przewaga konkurencyjna oraz czy firma jest oparta na wiedzy.

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków naboru lokatorów Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości RCIiTT oraz Formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce Do pobrania. Znajdą tam Państwo również dokumenty regulujące zasady świadczenia usługi preinkubacji i inkubacji oraz wzory niezbędnych umów i formularzy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursu przed przystąpieniem do procedury naboru.

Szczegółowych informacji udziela pan Rafał Ślusarczyk, tel. 91 449 4358, email rslusarczyk@zut.edu.pl.

ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY POWODZENIA!

Zespół Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w RCIiTT


inkubator przedsiębiorczości

wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej, pomoc w pozyskaniu finansowania, kontakt z inwestorami, bezpłatne szkolenia i doradztwo

O nas

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany:

  • Rozwojem firmy
  • Nowymi technologiami
  • Dofinansowaniem UE
  • Stypendiami i stażami zagranicznymi

Zapisz się